madrese-azma.com

بیلچه

بیلچه از جمله ابزارهای ضروری باغبانی است که برای کاشت گیاه، انتقال آن و زیرورو کردن خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیلچه بیل کوچکی است که دسته‌ای کوتاه دارد. از بیلچه در باغبانی برای کندن زمین، ایجاد حفره و برداشتن خاک، وجین کردن، افزودن کود، انتقال و کاشت گل و گیاهان در خانه و مقیاس های کوچک باغ یا باغچه استفاده می‌کنند.

 

تحویل انواع و اقسام وسایل کشاورزی در  گروه تخصصی مدرسه آزما

بدون دیدگاه on بیلچه

نظر/سوال/پیشنهاد