madrese-azma.com

مجموعه گسترده احجام

آموزش ریاضی در دوره ابتدایی نقش زیادی در ایجاد تفکر و پرورش ذوق و استعداد دانش آموزان دارد. آموزش صحیح ریاضیات موجب افزایش قدرت تفکر و استدلال در دانش آموزان می شود.

بر اساس تجربیات اثبات شده یکی از موثرترین و مرسوم ترین شیوه های ایجاد علاقه و تعامل بین دانش آموزان و معلم، به کارگیری وسایل آموزشی درس ریاضیات به هنگام تدریس است.

ایجاد یک فضای تعاملی و دوسویه بین معلم و دانش آموز و انتقال مفاهیم از این طریق به دانش آموز نیز یکی از اهداف آموزشی مجموعه گسترده احجام است.

جهت سفارش گسترده احجام با  گروه تخصصی مدرسه آزما تماس بگیرید.