madrese-azma.com

مجموعه گسترده احجام

آموزش ریاضی در دوره ابتدایی نقش زیادی در ایجاد تفکر و پرورش ذوق و استعداد دانش آموزان دارد. آموزش صحیح ریاضیات موجب افزایش قدرت تفکر و استدلال در دانش آموزان می شود.

بر اساس تجربیات اثبات شده یکی از موثرترین و مرسوم ترین شیوه های ایجاد علاقه و تعامل بین دانش آموزان و معلم، به کارگیری وسایل آموزشی درس ریاضیات به هنگام تدریس است.

ایجاد یک فضای تعاملی و دوسویه بین معلم و دانش آموز و انتقال مفاهیم از این طریق به دانش آموز نیز یکی از اهداف آموزشی مجموعه گسترده احجام است.

جهت سفارش گسترده احجام با  گروه تخصصی مدرسه آزما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه on مجموعه گسترده احجام

نظر/سوال/پیشنهاد