madrese-azma.com

کتاب های مرتبط با کار و فناوری نهم

امروزه تحولات پر شتاب علوم و فنون در زندگی انسان ها تاثیرات شگرفی را پدید آورده است، به گونه ای که نیاز به کسب دانش جدید در همه جا بیش از پیش احساس می شود. یکی از روش های کسب دانش در اختیار داشتن کتاب های علمی جدید است. لذا در کنار کتاب کار و فناوری می توان از کتاب های هنرستان(فنی و حرفه ای و کار دانش) به منظور بسترسازی مناسب برای انتقال دانش فنی در زمینه های صنعت، خدمات و کشاورزی استفاده نمود.

این کتاب ها توسط اساتید، معلمان و مربیان با تجربه مراکز آموزشی کشور تالیف شده اند. بدین ترتیب اثری ماندگار در آموزش فنی و حرفه ای کشور به جا گذاشته اند.

دریافت کتاب های مرتبط با پودمان ها و پروژه های کار و فناوری نهم

بدون دیدگاه on کتاب های مرتبط با کار و فناوری نهم

نظر/سوال/پیشنهاد